Javno komunalno preduzeće „VODOVOD ZLATIBOR“ je javno komunalno preduzeće koje je osnovala Opština Čajetina , sa sedištem u ulici Aleksandra Karađorđevića 6/a u Čajetini, skraćenog naziva JKP VODOVOD ZLATIBOR.
Odgovorno lice je direktor Milomir Tucović. Preduzeće je osnovano 27.12.2006. godine. Pretežna delatnost je 3600 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

Preduzeće se bavi sakupljanjem, preradom sirove vode, distribucijom vode, kontrolom kvaliteta i održavanjem objekata i uređaja vodovodnog sistema, uklanjanjem otpadnih i atmosferskih voda kanalizacijom, postavljanjem kanalizacione mreže i drugo.

Kontrola kvaliteta vode vrši se u laboratoriji JKP Vodovod Zlatibor 8 puta dnevno, odnosno na svaka 3 sata, kao i u Zavodu za javno zdravlje Užice jednom sedmično na osnovu Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98, 44/99 i 28/19).
Kontrola higijenske ispravnosti vode za piće i izdavanje stručnog mišljenja o higijenskoj ispravnosti vode za piće vrši se jednom sedmično u Zavodu za javno zdravlje Užice.
Postrojenje za preradu vode (PPV)
JKP Vodovod Zlatibor za vodosnabdevanje koristi vodu izreke Crni Rzav, koja je akumulirana u akumulaciji Zlatibor, Ribnica. Zapremina akumulacije je 3,5*109m3. Sa vodozahvata, voda se gravitaciono odvodi do postrojenja za prečišćavanje vode, koje se nalazi neposredno ispod akumulacije. Projektovani kapacitet postrojenja iznosi Q=150l/s. Proces tretmana vode obuhvata bistrenje (koagulaciju i flokulaciju), filtraciju i dezinfekciju. Hemikalije koje se koriste u procesu bistrenja su aluminijum-sulfat i polielektrolit. Bistrenje se odvija u lamelarnoj taložnici i dva kružna taložnika. Izbistrena voda se odvodi na brze peščane filtre, a odatle u rezervoar čiste vode gde se hloriše, a zatim distribuira u mrežu. Proces prerade vode kontroliše 5 dipečera.

Na postrojenju za preradu vode nalazi se interna laboratorija, u kojoj se vrše hemijske analize vode na svaka tri sata, i to: sirove vode, vode sa svih taložnika, posle svakog filtra i čiste vode. Hemijske analize obuhvataju: merenje temperature, određivanje pH vrednosti, mutnoće, rezidualni hlor, nitrate, nitrite, sulfate, organske materije i elektroprovodljivost. U laboratoriji su zaposlena 4 laboranta i jedan tehnolog analitičar, koji rade po smenama i pokrivaju 24 sata.
Pored dispečera i laboranata u službi prerade vode zaposleno je i 5 čuvara i poslovođa održavanja.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)
Sve otpadne vode sa Zlatibora, zajedno sa atmosferskim i podzemnim vodama, glavnim kolektorom dospevaju do Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Postrojenje je projektovano za kapacitet od 20 000 ekvivalentnih stanovnika. Maksimalno hidrauličko opterećenje u sušnom periodu je 70 l/s, dok je za kišni period procesna linija dimenzionisana na dvostruki sušni protok od 140 l/s.
Ono po čemu se zlatiborsko Postrojenje razlikuje od drugih Postrojenja je to što funkcioniše po principu SBR tehnologije.

Ključne razlike između ove tehnologije i drugih konvencionalnih tehnologija jesu:
1. SBR tehnologija je šaržni proces;
2. Manja površina zauzetog građevinskog prostora u poređenju sa drugim tehnologijama, kao i manji broj građevinskih objekata;
3. Procesni objekat je jedinstvena građevinska konstrukcija.
Postrojenje ima dve linije (faze): linija vode i linija mulja.
Na liniji vode se prvo vrši mehaničko prečišćavanje, a zatim i biološko prečišćavanje aktivnim muljem. Nakon finalne dezinfekcije ultraviolentnim zracima, prečišćena voda se ispušta u potok Obudojevicu, pritoku Crnog Rzava.
Nastali višak mulja se odvodi na dehidrataciju.

350km vodovodne mreže - 76km kanalizacione mreže - 17.729 korisnika
Kontakt telefon: 031/3831-805
Faks: 031/3831-805, 031/3831-909
Broj telefona dežurnog vodoinstalatera: 069/310-3000
Telefon i mail adresa za prijem reklamacija: 0800/333-113 (svakim radnim danom od 07h do 15h) / racunovodstvo@proba.vodovod-zlatibor.org

Matični broj 20302976
PIB 105060489

Radno vreme: 07-15h Vest: Javno komunalno preduzeće VODOVOD ZLATIBOR - NOVO POSLOVNIK!, Ko kontroliše i koliko često vodu Zlatibora? - VODOVOD Zlatibor, JKP "Vodovod Zlatibor" izvodi planirane radove, Na Zlatiboru i Čajetini voda sa vodovoda ispravna za piće i kuvanje, Obaveštavaju se korisnici VODOVODA Zlatibor Čajetina da danas, 18. avgusta neće imati vode