Politika privatnosti

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti na Zlatibor.rs websajtu.

ČLAN 1.

RADIONICA KRUG, Rasadnik 10, 31315 Zlatibor, matični broj: 54870078, PIB: 101075074 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga koje se prezentuju na Internet platformi koju kontroliše a koja se nalazi na adresi http://www.zlatibor.rs, (u daljem tekstu: Servis) u skladu sa važećim propisima.

Rukovalac se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

Rukovalac će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti Korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

ČLAN 2.

Rukovalac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

ČLAN 3.

Pre prikupljanja podataka, Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – Rukovalac - RADIONICA KRUG, Rasadnik 10, 31315 Zlatibor, matični broj: 54870078, PIB: 101075074;

  • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Servisa, bezbednost Korisnika i periodično promotivno obaveštenje;

  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica na koja se odnose, a u skladu sa dobrim poslovnom praksom, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;

  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima Korisnik stupa u pravni odnos, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;

  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude Korisnik Servisa Rukovaoca nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak;

  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Servisa, i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka od lica koje je pristanak povuklo;

  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, grad, država, broj telefona, elektronska pošta, i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi.

ČLAN 4.

Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili Rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

ČLAN 5.

Rukovalac poštuje privatnost Korisnika Servisa. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovom Pravilniku i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

ČLAN 6.

Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Servis i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

ČLAN 7.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima. Ovu bezbednost osigurava zaposleni Radionice KRUG, ocenjivač za ISO 27001.


Doneto 19.01.2009. na Zlatiboru od strane
RADIONICA KRUG, Zlatibor