"Imovina lokalne samouprave - važna karika lokalnog ekonomskog razvoja"

22 Jul 2014  /  Izvor: Opština Čajetina

1

U opštinama Beočin, Šid i Sremski Karlovci je početkom juna počeo izuzetno važan posao - popis javne imovine, koju će ove opštine na osnovu dosadašnjeg prava korišćenja državne imovine upisati kao svoje vlasništvo, a zahvaljujući Evropskoj uniji koja finansira projekat „Imovina lokalne samouprave-važna karika lokalnog ekonomskog razvoja“. Projekat se realizujue kroz EU Exchange 4 program, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - SKGO.

Popis i upis prava vlasništva nad nepokretnostima u javnoj svojini će omogućiti opštinama da samostalno i efikasnije raspolažu javnom imovinom u službi bržeg ekonomskog razvoja, pošto nerešeni imovinsko-pravni odnosi često predstavljaju glavnu prepreku novim investicijama i otvaranju novih radnih mesta. Pored ovoga, uvođenje efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom će ubrzati izdavanje dozvola potencijalnim investitorima, omogućiti veću transparentnost u poslovima lokalne samouprave vezanim za izdavanje i prodaju nepokretnosti, kao i utvrđivanje kreditnog rejtinga, na osnovu kog bi lokalna samouprava mogla da se zadužuje za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata bitnih za dalji razvoj lokalne zajedice.

Planirano je da u 3 vojvođanske opštine, tokom 5 meseci, bude popisano ukupno 4345 jedinica nepokretnosti, među kojima se nalaze objekti niskogradnje i visokogradnje, kao i da za sve popisane objekte bude poslat zahtev Republičkoj direkciji za imovinu za dobijanje saglasnosti  za upis prava vlasništva lokalne samouprave. Popis imovine biće završen u zakonskom roku (6. oktobar 2014) zahvaljujući uspešnom sprovođenju niza pripremnih aktivnosti, koje su obuhvatale formiranje posebnih jedinica opštinske uprave za upravljanje imovinom i usklađivanje lokalnih opštinskih propisa sa nacionalnom regulativom u ovoj oblasti.

Na Zlatiboru je tokom aprila sprovedena obuka o efikasnijem upravljanju javnom imovinom za zaposlene u opštinskim upravama i javnim preduzećima, a ubrzo zatim je nabavljena računarska oprema i softver. Edukativne aktivnosti na projektu zaokružene su sprovođenjem obuke na Andrevlju, na kojoj su se članovi opštinskih radnih timova i eksterno angažovani popisivači upoznali sa metodologijom koja će biti korišćena za prikupljanje, analizu i proveru podataka o javnoj imovini, formiranjem baze podataka  i procedurom upisa prava javne svojine u centralni registar nepokretnosti koji vodi Republička direkcija za imovinu.

Opštine Beočin, Šid i Sremski Karlovci će na svojim teritorijama vršiti popis imovine i tokom naredna četiri meseca, dok će im partnerska opština Čajetina pružati mentorsku podršku, a Centar za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda kao partnerska organizacija će vršiti nadzor i koordinaciju svih aktivnosti predviđenih projektom.

Za dodatne informacije, obratite se PR asistentkinji na projektu, Danijeli Jović, putem telefona 064/681-88-49 ili mejlom na: danijela.jovic@centrir.org

Javni sektor Obaveštenja
Povezano: Opština Čajetina