Zlatibor pogodan za osobe alergične na aeropolene

17 Oktobar 2014  /  Izvor: KSC Čajetina

1

Aeropolen je bitan uzročnik alergijskih reakcija tokom poslednjih 50 godina a rezultati monitoringa aeropolena omogućavaju proučavanje, prevenciju, dijagnostikovanje, pa i lečenje polenskih alergija. Merenje koncentracije polena 24 alergene biljne vrste u vazduhu obavlja se u okviru sistematskog praćenja koncentracije polena na teritoriji opštine Čajetina, u okviru državne mreže za monitoring alergenog polena koji vrši Agencija za zaštitu životne sredine.

Koncentracija polena biljaka u vazduhu zavisi od niza faktora koji vladaju u prirodnim staništima i urbanim sredinama. Veoma je važno poznavanje vremenske i prostorne distribucije, kao i vrste aeroalergenog polena, kako bi se stanje pratilo i izdavalo putem izveštaja o stanju polena, prognoza za naredni period, kao i formiranje kalendara polena. Ovi podaci su namenjeni: prevenciji kod senzibilisanih osoba, kao pomoć u efikasnijem lečenju pacijenata u zdravstvenim institucijama, poboljšanju rada komunalnih i urbanističkih službi na uništavanju trava i korova koje su uzročnici alergijskih bolesti, boljem sagledavanju potrebe uvođenja zakonske regulative, uključivanju i međunarodnu saradnju, jer su problemi aeropolena ne samo lokalnog, regionalnog nego i globalnog karaktera.

Vrednost i koncentracije polena u vazduhu mere se na visini 15m iznad površine tla. Vremenski period kontinuiranog uzimanja uzoraka počinje početkom februara i traje do prvih novembarskih dana, mada u zavisnosti od vremenskih uslova ovaj interval može da varira. Na teritoriji opštine Čajetina granična vrednost za sve alergene biljke, izuzev ambrozije je 30 polenovih zrna /m3vazduha, a za ambroziju 15 polenovih zrna /m3vazduha.

„Na osnovu rezultata obavljenih ispitivanja može se konstatovati sledeće: merenje polena na Zlatiboru počelo je 10.02. 2014. godine kada su i registrovana prva polenova zrna u vazduhu“, navodi u svom izveštaju Mirjana Mitrović Josipović iz Agencije za zaštitu živortne sredine iz Beograda.

„U septembru je aktuelan aeropolen trava i korova kao i nekih četinara. Izdvaja se alergeni polen kopriva, koji u unakrsnim reakcijama sa drugim prisutnim polenima pogoršavaju kliničku sliku alergičnih osoba. Beležimo i prisustvo najveće alergene vrste polena a to je ambrozija, ali sa neuporedivo manjim koncentracijama nego na drugim mernim mestima u Državnoj mreži praćenja alergenog polena. Poredeći rezultate merenja sa drugih mernih mesta u Srbiji i rezultate merenja polena na Zlatiboru, i dalje možemo konstatovati manje vrednosti alergenog polena, pa se može preporučiti pre svega alergičnim osobama boravak na ovoj turističkoj destinaciji“, kaže Mirjana Mitrović Josipović.

Priroda Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor