Zlatibor - Čajetina menja plan generalne regulacije - U planu izgradnja hotela visoke kategorije, novi putni pravac i obnova javnih objekata

15 Mart 2021  /  Izvor: eKapija

1

Izgradnja novih hotela visoke kategorije, novi putni pravac preko Zlatibora, izmeštanje i izgradnja autobuske stanice, obnova brojnih javnih objekata - samo su neke od aktivnosti predviđene izmenama Plana generalne regulacije Opštine Čajetine, kojoj je prioritet i u narednom periodu dalji razvoj turizma na popularnoj srpskoj planini.
 
Ovaj plan bi tako mogao biti jedan od prvih koraka u izradi potrebne dokumentacije, koja je, kako je eKapija već pisala, jedan od uslova za realizaciju velike investicije – Zlatnog grada.
 
Kako se navodi, izmene i dopune Plana generalne regulacije mesta Čajetina, sa naseljenim mestom Zlatibor – prva faza, koji je na ranom javnom uvidu do 19. marta, predstavlja novi "prečišćeni" dokument sa istom granicom obuhvata u okviru koje su izvršene izmene tekstualnog i grafičkog dela osnovnog Plana generalne regulacije.
 
Granica obuhvata izmene Plana poklapa se sa granicom osnovnog Plana, sa ukupnom površinom 1.467 ha. Građevinsko područje zauzima 96,6% obuhvata Plana, odnosno 1.413 ha. Svega 3,7% obuhvata Plana čini ostalo zemljište van građevinskog područja, površine 54 ha. To su uglavnom postojeće šume u severnom delu obuhvata.
 
Područje Plana nalazi se u središnjem delu teritorije opštine Čajetina. Obuhvata delove KO Branešci i KO Čajetina, ukupne površine 1.467 ha. U obuhvatu plana nalaze se državni putevi IB reda br. 23 Pojate - Prijepolje - državna granica sa Crnom Gorom i državni put IIB reda br. 404, koji predstavlja vezu državnog puta IB reda br. 23 i Semegnjeva.
 
Turizam
 
U mreži naselja opštine izdvajaju se Zlatibor–turističko zdravstveni centar, naselje Čajetina – opštinski administrativno privredni centar i naselje Branešci – privredno turistički centar. Ova tri naselja funkcionišu kao administrativno turističko privredni skup naselja (trograđe).
 
U sva tri naselja nastaviće se sa oplemenjivanjem prostora i razvijanjem tercijarnog sektora koji povećava kvalitet života. Strateško opredeljenje je da mreža naselja treba da zadovolji potrebe stalnih stanovnika i posetilaca.
 
Diferencijacija za naselje Zlatibor, predviđa izdvajanje glavnog centra (prostor oko jezera), lokalnih centara (Palisad, Čolovića brdo i Zova - Oko) i izletničkih punktova (tri lokacije na Oku i u naselju Zova).
 
Kao prioritetna aktivnost planom je predviđen razvoj turizma kroz konsolidaciju opremeljenosti kapacieta i bolje organizacije i korišćenja postojeće turističke ponude planinskog i zdravstvenog – wellness centra na Zlatiboru.
 
- Ukoliko se uzmu u obzir postojeći turistički kapaciteti, na Zlatiboru se mogu očekivati dalja investiranja u proširenje turističkih kapaciteta, s obzirom da je Zlatibor jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija Srbije – navodi se u planu.
 
Planirano je uključivanje vazdušne banje Zlatibor u sistem priznatih međunarodnih lečilišta što bi se postiglo u prioritetnoj fazi izgradnjom modernizovanih smeštajnih kapaciteta, sa organizovanjem svih oblika aktivne rekreacije uz redovno organizovanje domaćih i međunarodnih seminara i programa.
 
U cilju unapređivanja zimsko-sportsko-rekreativnog turizma na planini Zlatibor i intenzivnijeg dolaska skijaša potrebno je: izgraditi hotele visoke kategorije u skladu sa svetskim standardima, koji će zadovoljiti potrebe inostranih i domaćih turista, izgraditi žičare i pristupne saobraćajnice sa manipulativnim parking površinama.
 
U skladu sa svetskim tendencijama treba dopuniti i poboljšati ponudu sportsko–rekreativnih aktivnosti (hokej, karling, boćanje na ledu, klizanje, nordijsko skijanje, skijaško trčanje, turno skijanje, akrobatskoskijanje itd).
 
Potrebno je obezbediti pristp turistima prirodnih i kulturnih dobara, komunalno opremiti i markirati šetačke staze, obeležiti prilaze (info panelima, informativnim punktovima, rasvetom, toaletima i sl.), formirati auto-kampove prema potrebi, urediti postojeće i izgraditi nove vidikovce..
 
Evidentirano je zanemarivanje socijalnih sadržaja turizma, posebno rekreacije i sporta, budući da kako se navodi planu, nedostaju sadržaji visoke turističke ponude poput golf terena i sl.
 
- Nedostatak regionalnog funkcionalnog strukturiranja će se prevazići formiranjem turističkih klastera sa celovitom srodnom turističkom ponudom i posebnih turističkih prostora u okviru klastera - stoji u planu.
 
Drumski saobraćaj
 
Planirani sistem ulične mreže naselja Zlatibor omogućiće olakšanu razmenu tokova između ulazno–izlaznih pravaca kao i kvalitetnije uslove za tranzitne tokovi i lokalna kretanja. Funkciju gradske saobraćajnice obavljaće postojeći DP1 koji će predstavljati osnovnu naseljsku saobraćajnicu i osnovnu vezu za mesta iz neposrednog okruženja.
 
Na prostoru između Zlatibora i Branešaca postoji niz naselja razbijenog tipa čija je međusobna komunikacija otežana zbog nepostojanja adekvatne putne mreže.
 
- Iz ovih razloga javlja se opravdana potreba za izgradnjom novog putnog pravca od Zlatibora preko izletišta Oka do Branešaca, čime bi stepen saobraćajne veze bio na znatno većem nivou – stoji u planu.
 
Rešavanje problema stanice međugradskog saobraćaja u naseljenom mestu Zlatibor obuhvata izmeštanje i izgradnju autobuske stanice Zlatibor odgovarajućih kapaciteta.
 
Naime, kako plan navodi, postojeća lokacija je nepovoljna zbog nepostojanja odgovarajućeg prostra za smeštaj stanice koja bi sadržala sve potrebne tehničko - tehnološke operacije, smeštena je uz samu pešačku zonu.
 
- Izmeštanjem autobuske stanice sa postojeće lokacije na prostor uz DP I reda na poziciji ulaza u naselje omogućila bi se izgradnja kompleksa autobuske stanice površine 2,60 ha saodgovarajućim parking prostorom – predviđeno je planom.
 
Planirana je i izgradnja parking prostora kapaciteta od 100 do 200 parking mesta na lokacijama uz sportsko- rekreativni kompleks Obudovica i Centar naselja i na lokaciji ulaska u naselje sa planirane petlje.
 
Kada je u pitanju pešački saobraćaj, na pravcu od Čajetine do naselja Zlatibor potrebno je uspostaviti pešačku stazu koja bi počinjala u blizini škole u Čajetini i bez ukrštanja sa DP 1 povezivala ova dva naselja.
 
U planu se navodi da je pristupačnost prostora Zlatiborske oblasti, prema gustini putne i železničke mreže, vremena do tržišta i prosečnog vremena putovanja do najbližih regionalnih centara - ocenjena ispod proseka.
 
Izgradnjom auto-puta Beograd - Požega - Arilje - Ivanjica - Sjenica (Duga poljana) - Boljare (granica sa Crnom Gorom), uz aktivnosti na postojećem državnom putu I reda (koridoru autoputa, E-761) Pojate -Kruševac - Kraljevo - Čačak i dalje Požega - Užice - Kotroman (granica sa Bosnom i Hercegovinom) (E-761), zlatiborska oblast pretrpeće značajne pozitivne efekte u pogledu dostupnosti.
 
Obnova javnih objekata
 
Planom je predviđena i obnova školskih objekata, obezbeđivanje pratećih objekata fiskulturne sale i terena, dok neiskorišćene kapacitete škola je potrebno prenameniti u škole u prirodi ili letnje eko–kampove i razmotriti mogućnost otvaranja srednje škole u naselju Zlatibor kao i nove osnovne osmogodišnje škole prema potrebi.
 
Planirana je izgradnja Zdravstvene stanice u naselju Zlatibor, zdravstvene ambulante sa apotekom u centru Čolovića brdo, dok bi postojeće objekte Doma zdravlja, instituta, ambulanti trebalo održavati na zadovoljavajućem nivou.
 
Postojeće objekte za socijalne zaštite – centar za socijalni rad, obdaništa, predškolske ustanove održavati na zadovoljavajućem nivou uz mogućnost oplemenjivanja pratećim sadržajem. Moguće je prilagođavanje objekata za negu starih lica u okviru domaćinstava koja ispunjavaju uslove (privatna inicijativa).
 
U blizini meteorološke stanice planirati Stanicu za monitoring životne sredine. Objekat MUP-a u naselju Zlatibor izmestiti na pogodniju lokaciju, a plan navodi da je predviđen i objekat Otvorena kuća "Zlatibor" višenamenskog karaktera.
 
Proširenje rezervoarskih prostora
 
U narednom periodu prioritetno i maksimalno biće korišćena lokalna izvorita podzemnih i površinskih voda. Kratkoročna i dugoročna perspektiva vodosnabdevanja korisnika predmetnog područja usmerena je na podzemne vode i vodotok Crnog Rzava, kao i vodotoke nižeg kvaliteta.
 
- Naselje Zlatibor snabdevaće se u narednom periodu iz akumulacionog jezera Ribnica na reci Crni Rzav. Planira se proširenje rezervoarskih prostora na mreži vodovoda koji snabdeva naselje Zlatibor: rezervoar Karaula 1.500m3 i rezervoar Jevrejsko brdo 300 m3 - predviđa plan.
 
Planirana je izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda za naseljeno mesto Zlatibor.
 
Takođe, u narednom periodu predviđa se potreba za izgradnjom oko 50 novih trafostanica 10/0,4 kV kapaciteta 1h630 kVA. Na 110 kV naponskom nivou planira se izgradnja DV 110 kV TS Zlatibor 2 - Požega.
 
Osnovna strateška odrednica će se ostvariti kroz zaštitu prostora i rezervisanje koridora za izgradnju gasovodnih instalacija: GMRS "Zlatibor", izgradnja distributivne gasovodne mreže do 4 bara, u naselju Zlatibor i izgradnjom razvodnog gasovoda RG 08 - 19 deonica od Zlatibora do Priboja, od čeličnih cevi za radni pritisak do 50 bara.
 
Kao preporuka za razvoj Čajetine kao opštinsko privredno – industrijskog centra, plan navodi izgradnju industrijskih zona na nerazvijenom i devastiranom području.
 
U Čajetini je predviđeno formiranje tri privredne zone. Planirana površina dve grinfild zone je 324 ha (Braneško polje i Šljivovica) i jedne mešovite (grinfild/braunfild) zone površine 5,1ha (Industrijska zona u Čajetini).
 
Zaštita prirode
 
Planom nije izostavljena ni zaštita životne sredine, te se spominje i formiranje Parka prirode Zlatibor, koji se u obuhvatu PGR Zlatibor, nalazi u severozapadnom delu plana. Kada je reč o tretmanu komunalnog otpada, opredeljenje je udruživanje u sistem regionalne deponije Duboko–Užice.
 
U planu se navodi i da je turistički centar Zlatibor evidentiran kao područje ugrožene životne sredine, sa povremenim prekoračenjem graničnih vrednosti i turističke zone sa prekomernim opterećenjem prostora.
 
- Za ova područja se planira sprečavanje dalje degradacije životne sredine kao ograničavajućeg faktora razvoja. Područja kvalitetne životne sredine: šumska područja, livade i pašnjaci, turističke zone kontrolisanog razvoja) treba rezervisati i čuvati od zagađenja iz strateških razloga.
 
U oblasti obnovljivih izvora energije, u planu se ističe da je zlatiborska zona prepoznata kao pogodna zona sa potencijalima energije vetra, te i za izgradnju vetroelektrana.
 
S. Petrović
 
Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor