Voda je život

16 Jun 2014

- Na inicijativu udruženja građana Urbanera iz Užica, uz pokroviteljastvo Grada Užica i Opštine Čajetina na Zlatiboru je održana Konferencija "Voda je život-budućnost vodosnadbevanja Grada Užica i Opštine Čajetina" na kojoj su učešće uzeli eminentni stručnjaci iz ove oblasti.

Učesnici radnog dela konferencije bili su: Dr Miomir Komatina (osnovač Svetske asocijacije karsta), prof. dr Zoran Nikić (Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Dejan Milenić (Rudarsko – geološki fakultet u Beogradu), prof. dr Aleksandar Ostojić (Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu), biolog Nevena Đorđević (Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu), dr. sc. med Zorana Jovanovski (Institut za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut” Beograd), prof. dr Gordana Subakov Simić (Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu), dr Nebojša Veljković (Agencija za zaštitu životne sredine, Beograd), prof. dr Prvoslav Marjanović (Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Beograd), prof. dr Biljana Mijović (Zavod za javno zdravlje Užice), Dragan Simić (direktor JP “Vodovod” Užice), Rade Jovanović (direktor JKP “Vodovod Zlatibor”) i Slobodan Grašić (dipl. biolog JKP “Vodovod Kruševac”).

Svi učesnici konferencije su imali priliku da prezentuju svoje viđenje problema vodosnadbevanja, upoznaju prisutne sa problemima sa kojima se susreću drugi gradovi u ovoj oblasti i iznesu predlog nove strategije vodosnadbevanja u ove dve opštine.

U ime organizatora pozdravne govore su održali Marina Vukašinović, UrbanEra i predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović i gradonačelnik Užica Saša Milošević.

Prvi govornik na skupu bio je prof. dr Prvoslav Marjanović sa Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, koji je predstavio plan državne komisije za sanaciju akumulacije Vrutci i rekonstrukciju postrojenja Cerovića brdo. Marjanović je u svom izlaganju rekao da je glavni uzrok pojave cijanobakterija i njihovog cvetanja u jezeru Vrutci povišena koncentracija fosfora u vodi. Do ovoga je, po njegovim rečima, dovelo korišćenje zemljišta oko jezera u poljoprivredne svrhe, vikendice koje se nalaze u okolini jezera kao i neodgovarajuće gazdovanje jezerom prethodnih godina. Prof. Marjanović je prezentovao mere koje je komisija do sada izvršila kao što su detaljno snimanje kompletnog sliva, bilans nutrijenata i snimanje taloga. Po završetku ovih ispitivanja komisija će predložiti plan zaštite i revitalizacije jezera.

Profesor Marjanović je ukazao i na činjenicu da u Srbiji ne postoji akreditovana laboratorija za merenje koncentracije citotoksina i pozvao na jačanje lokalnih i nacionalnih kapaciteta u ovoj oblasti. Po njegovim rečima za monitoring na jezeru Vrutci biće potrebno oko godinu i po dana, posle čega će proces sanacije jezera trajati isto toliko.


Šta je to cijanobakterije Planktotrix rubenscens?

Prof. Dr Gordana Suvakov Simić, sa Biološkog fakulteta u Novom Sadu, je okupljenima prezentovala preliminarne rezultate merenja koja se vrše od decembra 2013. na akumulaciji Vrutci. Uzorci koji su uzimani na tri lokaliteta pokazali su prisustvo cijanobakterije Planktotrix rubenscens na svim lokacija i svim dubinama. Prof. Suvakov Simić tvrdi da je ove cijanobakterije jako teško izbaciti iz ekosistema, sve do promene ekoloških uslova. Po njenim rečima povećana koncentracija fosfora koja se trenutno nalazi u jezeru glavni je uzrok razvoja cijanobakterija, a nedavne poplave su samo pogoršale situaciju. Nedostatak biljnog sveta u jezeru dodatno otežava situaciju ali ona tvrdi da će se ekosistem jezera Vrutci pre ili kasnije sam izboriti sa cijanobakterijama pod uslovom da se spreči prekomeran unos fosfora u jezero.

O iskustvima gazdovanja akumulacijom Gruža govorio je prof. dr Aleksandar Ostojić sa Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Ostojić je pokazao sa kakvim se sve problemima susreću stručnjaci koji gazduju ovim jezerom. Zloupotreba zemljišta oko jezera, izgradnja objekata na samoj obali, korišćenje motornih čamaca su samo neki od problema koji postoje na ovom jezeru. Svi ovi faktori stvaraju idealne uslove za eutrofikaciju (cvetanje jezera). On je predstavio različite metode kojim je pokušano rešavanje ovog problema.

Posle ovih predavanja prešlo se na panel diskusiju koja je za temu imala podzemne vode kao izvor vodosnadbevanja.

Prof. dr Dejan Milenić koji se skupu obratio videolinkom iz Slovenije je upoznao prisutne sa rezultatima istraživanja koja su vršena na teritoriji Čajetine. On je istakao da se na teritoriji Čajetini nalaze veliki podzemni izvori vode karstnog, pukotinskog i zbijenog tipa. Prof. Milenić je izneo i mišljenje, zasnovano na istraživanjima njegovih prethodnika, da se na teritoriji Opštine Užice mogu pronaći izuzetno bogati izvori podzemne vode i pozvao sve da nastave sa njihovim istraživanjima i eksploatacijom.

Direktori čajetinskog i užičkog vodovoda Rade Jovanović i Dragan Simić prezentovali su planove rada ovih javnih preduzeća. Dragan Simić je naveo da užički vodovod radi na sanaciji akumulacije Vrutci i dodao da su pored Sušičkih vrela u planu i korišćenje drugih alternativnih izvora vodosnadbevanja. U tu svrhu biće aktivirani bunari koji se nalaze u Turici, kao i Ćebića vrelo. On je napomenuo da radovi na rekonstrukciji postrojenja Cerovića brdo idu sporije nego što je planirano jer se izvode bez projekta. Simić poziva nadležne da donesu zakonsku regulativu koja bi omogućila novi način upravljanja jezerom Vrutci.

Rade Jovanović je u svom izlaganju istakao da opština Čajetina planira izgradnju vodovoda koji će se napajati sa Sušičkih vrela i koji će biti građen u fazama, a na njega će prvo biti priključena sela Tripkova, Mačkat i Šljivovica, a kasnije i ostatak opštine. Jovanović je predstavio i plan za sanaciju otpadnih voda na Zlatiboru i Čajetini naglasivši da su projekti završeni, sredstva obezbeđena i da se čekaju samo dozvole nadležnih ministarstava..

Pored ovih tema na skupu se govorilo i o uticaju cijanobakterija na zdravlje ljudi, a profesor dr Zoran Nikić je predstavio plan gazdovanja vodama Srbije.


Dr Miomir Komatina, legenda srpske hidrogeologije

Dr Miomir Komatina, legenda srpske hidrogeologije, osnovač Svetske asocijacije karsta, jedan od osnivača Svetske medicinske geologije, naglasio je da je puno grešaka i nepravdi izvršeno prema podzemnim vodama Srbije. Ukazao je i na neprocenjiv nacionalni i internacionalni značaj istraživanja koja je vršio Geozavod iz Beograda u prethodnim decenijama.

Na kraju konferencije učesnici su jednoglasno doneli zaključke koji će biti predočeni nadležnim organima.

Zaključci konferencije:

1. Neophodno je hitno sprovesti sve radnje predviđene Projektnim zadatkom Radne grupe Vlade Srbije na osnovu Jedinstvenog projektnog zadatka sanacije akumulacije Vrutci i rekonstrukcije fabrike vode Cerovića brdo.

2. Neophodna je izrada studije Procene uticaja na životnu sredinu akumulacije Vrutci u izvedenom stanju.

3. Regionalnim hidrogeološkim istraživanjima utvrđeno je da na području Užica i Čajetine postoje značajne rezerve kvalitetnih podzemnih voda karstnog, pukotinskog i zbijenog tipa izdani. Neophodna je analiza potencijala podzemnih voda kao resursa za vodosnabdevanje i druge namene grada Užica i opštine Čajetina . U tom cilju neophodno je formirati Komisiju za pripremu projektnog zadatka.

4. Grad Užice i opština Čajetina opredeljeni su za zaštitu i iskorišćavanje svih vodnih resursa na svojoj teritoriji. Sprovode se aktivnosti na praćenju kvaliteta vode, njene prerade i distribucije do krajnjih korisnika kao mera protiv gubitaka vode u mreži sa ciljem čuvanja vodnih resursa.

5. Opština Čajetina i Grad Užice sa ciljem čuvanja vodnih resursa, uspostaviće sistem za preradu i prečišćavanje otpadnih voda i njihovu kontrolu (izgradnja kolektora i prečišćača otpadnih voda). Cilj Opštine Čajetina je da sve izvore vodosnabdevanja uvrsti u Integrisani sistem vodosnabdevanja Opštine Čajetina. Svi izvedeni radovi na vodosnabdevanju Užica sa Sušičkih vrela omogućuju da se posle povezivanja postojećeg vodosistema opštine Čajetina sa Sušičkim vrelima, ostvari i povezivanje čajetinskog vodosistema sa akumulacijom Vrutci, kao dodatnim i alternativnim načinom vodosnabdevanja Opštine Čajetina iz ove akumulacije.

6. Preporučuje se utvrđivanje postojećeg stanja kvaliteta vode akumulacije Ribnica za postojeće i planirane namene i izrada plana zaštite na slivu akumulacije.

Bojan Savić za portal Zlatibor - Čudna i čarobna moć, Radionica KRUG 
Sažeti prenos dešavanja sa konferencije VODA JE ŽIVOT možete pročitati prateći tag #VodaJeZivot na TWITTER-u twitter.com/search?q=VodaJeZivot

Javni sektor Predavanje Edukacija Opština Užice, Opština Čajetina