Vaučeri 2021. za Zlatibor - Čigota

12 Februar 2021  /  Izvor: Čigota Zlatibor

1

ČIGOTA je i ove godine na listi Ministarstva trgovine, turizma i telekomuniacija Republike Srbije za dodelu vaučera za odmor u Srbiji.

Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji dobijate mogućnost da, veoma povoljno, obezbedite za sebe trenutke aktivnog odmora u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice.

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:

1) korisnici prava na penziju;

2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 70.000 dinara mesečno;

6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 70.000 dinara mesečno;

7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16);

9) studenti prvog, drugog i trećeg stepena.

Kako dobiti vaučer?

Do vaučera možete doći vrlo lako! Pre svega morate izvršiti rezervaciju smeštaja i popuniti Prijavu.

Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

3) Studenti uz prijavu prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Potrebna dokumenta preuzmite sa:

https://mtt.gov.rs/vauceri-za-odmor-u-srbiji/

Više informacija na telefon: 

+381 11 244 31 82, agencija "ČIGOTA"
+381 31 597 597, recepcija hotela

Smeštaj Obaveštenja Provod i zabava Opština Čajetina, Zlatibor