Raspisan javni oglas za davanje u zakup lokacija za 41. Sabor trubača

23 Jun 2014  /  Izvor: KSC Čajetina

1

Javno preduzeće „Kulturno sportski centar Čajetina“ iz Čajetine raspisuje javni oglas povodom davanja u zakup prostora za postavljanje šatri, roštilja i točilica za pivo u vreme održavanja 41. Sabora trubača na prostoru Tić polje, Zlatibor.

I Predmet oglasa

Raspisuje se javni oglas za davanje u zakup prostora za postavljanje šatri, točilica i tezgi u vreme održavanja 41. Sabora trubača na prostoru Tić polje-Zlatibor u periodu od 19. i 20.07.2014. godine.

I  1 lokacija za šatru
II  1 lokacija za roštilj
III  4 lokacija za točilice za pivo
IV  30 lokacija za tezge

II Početni iznos zakupnine

Početni iznos zakupnine za period od 19. i 20.07.2014. za svaki prostor posebno u dinarima iznosi:
- šatra (jedna lokacija) – početna cena 250.000 dinara, depozit 60.000 dinara;
- roštilj (jedna lokacija) – početna cena 70.000 dinara, depozit 16.000 dinara;
- točilice za pivo (četiri lokacije) – 30.000 dinara, depozit 6.000 dinara.

Lokacije za tezge će biti dodeljene neposrednom pogodbom u prostorijama Javnog preduzeća Kulturno sportski centar Čajetina, Aleksandra Karađorđevića 3 kao i na licu mesta, Tić Polje, uoči početka 41. Sabora Trubača zapadne Srbije.

Prilikom postizanja pogodbe zakupac tezge uplaćuje pun iznos od 3 000,00 dinara. Raspoloživo je 30 lokacija za postavljanje tezgi.

III Namena parcele

Na parcelama koje su predmet zakupa na prostoru Tić polje na Zlatiboru , mogu se postaviti prateći objekti, koji će služiti za pružanje usluga za koje su ponuđači nadmetali i biti isključivo u poslovne namene. Objekti ne smeju narušavati opšti izgled i ambijent mnifestacije kao ni biti takvi da da trajnije oštete sam prostor.

Rok za postavljanje privremenih montažnih objekata i uređenje javnih površina je do 19.07. 2014.god. Obaveza zakupca je da u roku od 48 sati nakon isteka zakupa, ukloni sve o svom trošku i zemljište dovede u prvobitno stanje.

IV Način plaćanja zakupnine

Zakup parcele platiće se jednokratno, odmah po potpisivanju ugovora. Iznos položenog depozita biće uračunat u ukupnu cenu.

V Opšti uslovi oglasa

- oglas će se sprovesti putem prikupljanja zatvorenih ponuda,
- oglas će biti objavljen u Radio "MAH", TV "Lav" i TV Čajetina, kao i na internet stranici www.zlatiborpress.rs i biće otvoren do 01.07.2014. godine do 10 časova.
- garantni iznos za učešće na oglasu je gore naznačen.
Garantni iznos (depozit) se uplaćuje na blagajni računovodstva JPKSC.
- pravo učešća na oglasu za zakup imaju sva lica koja ispunjavaju ostale kriterijume konkursa
- ponuda koju podnosi pravno lice, pored ponuđenog iznosa, treba da sadrži i sledeće:
(ime, prezime, adresu i matični broj, naziv i sedište, podatke o upisu u registar nadležnog organa-broj, datum, naziv organa, PIB, potpis ovlašćenog lica i pečat).

Uz ponudu se obavezno podnosi izjava učesnika oglasa da prihvata uslove iz ovog javnog oglasa kao i dokaz o uplati garantnog iznosa (priznanica). Iznos u ponudi mora biti izražen u dinarima. Nepotpune ponude neće biti uzete u obzir.

Otvaranje ponuda po ovom oglasu biće izvršeno 01.07. godine, u prostorijama Doma kulture u Čajetini, sa početkom u 10,30 časova.

Pravo da zaključi ugovor o zakupu pomenutih lokacija za šatre , imaće onaj ponuđač koji ponudi najveći iznos zakupnine.
Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa i lokacija se daje sledećem najpovoljnijem ponuđaču.
Najpovoljnijem ponuđaču koji je dobio rešenje o davanju lokacije u zakup, garantni iznos se uračunava u ukupan iznos zakupa prilikom zaključenja ugovora o zakupu, a ostalim učesnicima oglasa se vraća uplaćeni garantni iznos.

Napomena:
1. Zakupac prostora za tezge ne može isti koristiti za prodaju alkoholnih i bezalkoholnih pića.
2. Na svakom zakupljenom mestu predviđenom za točilice, zakupac može postaviti najviše po TRI aparata za točenje piva i po dva frižidera.

Obrazac ponude i obrazac izjave se mogu dobiti u prostorijama javnog preduzeća KSC Čajetina.

Prijave-ponude se podnose u zatvorenoj zapečaćenoj koverti sa naznakom ”PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA ZA IZDAVANJE ŠATRI, TOČILICA I TEZGI ZA 41. SABOR TRUBAČA NA ZLATIBORU” sa naznakom „NE OTVARAJ“ na sledeću adresu

Kralja Aleksandra Karađorđevića 3
31310 ČAJETINA

ili lično u prostorijama KSC, na istoj adresi . Sve ponude moraju stići do 10 časova 01.07.2014. godine bilo da se šalju poštom, bilo da se predaju lično. Ponude koje stignu nakon 10 časova neće biti uzete u razmatranje. Popust na ponudu nije dozvoljen i ponuda će biti razmatrana kao da popust nije dat.

Sve bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na telefon 031/831-160 i 031/832-256.

Privreda & usluge Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor