Prijavljivanje za vaučere za usluge smeštaja na šalterima Pošte

Uporedi smeštaj

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podstiče razvoj domaćeg turizma kroz dodelu vaučera za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan prebivališta korisnika vaučera.

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se samo na šalterima Pošte na teritoriji cele Republike Srbije.

Obrazac za prijavu može se preuzeti sa sajta www.mtt.gov.rs ili dobiti na šalteru Pošte.

Prijavljenim licima koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo preko Pošte, dostavlja vaučere lično na adresu u vidu vrednosnog pisma.

Prijava se podnosi lično i mora biti potpisana od strane podnosioca Prijave, osim za lica iz tačke 5, 6, 8 i 9 Prijave (pravo na pomoć-penziono, pravo na pomoć-socijalno, pali borci i ratni i vojni invalidi).

Rok za podnošenje prijava je do 15. oktobra 2020. godine.

Uz Prijavu obavezno je priložiti:
1. ličnu kartu/pasoš ili fotokopiju lične karte/pasoša;

2. potvrdu o rezervaciji;

3. odgovarajuću potvrdu o sticanju prava, i to:
- korisnici prava na penziju podnose penzioni ček, kopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;
- radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno podnose original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili original platni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava;
- studenti prilažu original potvrde visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću godinu, kao i fotokopiju prve, odnosno druge strane indeksa, sa slikom i ličnim podacima.

Za sve ostale kategorije, korisnik nije u obavezi da dostavi dokaz o ostvarivanju prava za dodelu vaučera za subvencionisani smeštaj.

Ukoliko za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava navedene uslove, Prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz o statusu zakonskog zastupnika.

Za sva navedena lica obavlja se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

Važne napomene:
- Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
- Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara.
- Korisnik vaučerom plaća samo uslugu smeštaja. Vaučerom nije moguće plaćanje usluga ishrane, pića, zdravstvenih i drugih usluga, boravišne takse i dr.
- Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.
- Vaučer, pored osnovnih elemenata, sadrži odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

 

Vesti i događaji: 

Kategorija: