Obnova starih bunara u selu Tripkova Zlatibor

3 Jun 2019  /  Izvor: Mir­ja­na Ran­ko­vić Lu­ko­vić, Zlatiborske vesti

1

U za­se­o­ku Ja­nji­ći-Ver­me­zo­vi­ći u se­lu Trip­ko­va za­vr­še­na je ob­no­va sta­rih bu­na­ra ko­ji su me­šta­ni iskopa­li i ozi­da­li za vre­me Dru­gog svet­skog ra­ta. Sa ci­ljem da se ne za­bo­ra­vi nji­hov ta­da­šnji trud i na­por da se­lu do­ve­du pit­ku vo­du, kao i da se ne za­tr­pa­ju dra­go­ce­ni iz­vo­ri, sa­da­šnji me­šta­ni ova dva za­se­o­ka za­su­ka­li su ru­ka­ve i u re­la­tiv­no krat­kom vre­me­nu oba­vi­li ve­li­ki po­sao.

Pet bu­na­ra u se­lu Trip­ko­va, tač­ni­je u za­se­o­ci­ma Ja­nji­ći i Ver­me­zo­vi­ći, od­u­vek se na­la­ze na ve­o­ma ja­koj vo­de­noj ži­ci. Se­lja­ni ka­žu da ni­ka­da ni­su pre­su­ši­li. Do­la­skom se­o s ­ kog vo­do­vo­da oni su zabo­ra­vlje­ni, a u po­sled­nje vre­me su pre­ti­li da se uru­še i pred­sta­vlja­li  opa­snost za pro­la­zni­ke. Zbog to­ga se ceo za­se­lak  uklju­čio u ak­ci­ju nji­ho­ve ob­no­ve, a, ka­ko ka­že pred­sed­nik MZ Trip­ko­va Drago­slav Ja­njić, i emo­tiv­no su ve­za­ni za ovo me­sto.

„Ti bu­na­ri u to vre­me su mno­go zna­či­li za na­še lju­de. Vo­du su ko­ri­sti­li za sve: pi­će, pri­pre­mu na­mir­ni­ca, po­je­nje sto­ke, odr­ža­va­nje hi­gi­je­ne... Zbog na­ših sta­rih ko­ji su se na­mu­či­li da ih na­pra­ve, nismo mo­gli da do­zvo­li­mo da nji­ho­vo de­lo pro­pad­ne, da se uru­ši, a i hte­li smo da to bez­bed­no re­ši­mo, da mo­gu lju­di tu da do­la­ze. A tre­će, ovi bu­na­ri mo­gu sad da se ko­ri­ste u ne­sta­ši­ci vo­de, da se „uba­ce” u vo­do­vod u se­lu Trip­ko­va ko­ji je uda­ljen oko 300 me­ta­ra”, pri­ča Dra­go­slav Ja­njić, pred­sed­nik MZ Trip­ko­va.

Me­šta­ni su se po­tru­di­li da bu­na­ri i estet­ski iz­gle­da­ju le­po, pa su ko­ri­sti­li ka­men iz svog kra­ja, a jed­nim de­lom je u gra­đe­vin­skom ma­te­ri­ja­lu uče­stvo­va­la i op­šti­na Ča­je­ti­na.

Lič­nim ra­dom, a ve­li­kim de­lom i  nov­cem,  uče­stvo­va­li su sko­ro svi me­šta­ni, pa su pri­ku­plje­na sred­stva u iz­no­su oko 2.250 evra. Bu­na­ri će ubr­zo do­bi­ti i ruč­nu pum­pu pa će put­ni­ci na­mer­ni­ci mo­ći da na ovom me­stu pre­dah­nu i uži­va­ju u le­po­ti pre­de­la. Ujed­no, pla­ni­ra­ni su i do­dat­ni sa­dr­ža­ji.

„Od do­dat­nih sa­dr­ža­ja mon­ti­ra­će­mo jed­nu ruč­nu pum­pu i sta­vi­će­mo po­klop­ce na bu­na­re da vo­du za­šti­ti­mo. To će­mo ure­di­ti kao ma­lo iz­le­ti­šte, ta­ko da će sva­ki pro­la­znik mo­ći da do­đe do či­ste vo­de, a mon­ti­ra­će­mo i klu­pe za se­de­nje”.  

Usko­ro bi tre­ba­lo da put kroz Trip­ko­vu, sa­mim tim i do bu­na­ra, bu­de po­pra­vljen i as­fal­ti­ran, ka­že pred­sed­nik ove me­sne za­jed­ni­ce. A put je, zna se, naj­lak­ša i naj­br­ža ve­za sa sve­tom pa će se i go­sti, a i po­vrat­ni­ci u svoj rod­ni kraj, lak­še od­lu­či­va­ti da do­đu i uži­va­ju u le­po­ta­ma srp­skog se­la.

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Tripkova