Obaveza ugostitelja - Iz poslovnog imena potrebno je ukloniti reči: bar, restoran, hotel, motel, hostel...

5 April 2016  /  Izvor: Advokat Žarko Ptiček, portal MOJA FIRMA

1

Obaveza ugostitelja na usklađivanje poslovnog imena

Članom 67. stavom 4. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12, 84/15) koji je stupio na pravnu snagu 14.10.2015. godine, propisano je da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta. Pružaocima ugostiteljskih usluga je ostavljen rok od 6 meseci da se usklade sa ovom odredbom. Iz registrovanog poslovnog imena potrebno je ukloniti reči kao što su: bar, restoran, hotel, motel, hostel i slične, a koje upućuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Usklađivanje se vrši donošenjem odgovarajuće odluke o promeni, i podnošenjem registracione prijave promene Agenciji za privredne registre. Nakon promene u APR-u, potrebno je o nastaloj promeni obavestiti banku kod koje imate otvoren račun, poslovne partnere, kao i promeniti poslovno ime na memorandumima, vizit-kartama, i fiskalnoj kasi ukoliko je koristite.

U slučaju da pružalac ugostiteljskih usluga ne uskladi poslovno ime sa zakonom, propisane su novčane kazne od 40.000 dinara za za preduzetnika, od 50.000 dinara za pravno lice, i od 8.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Posebno napominjemo da je ugostitelj prema članu 62. Zakona turizmu dužan da na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne poslovno ime i sedište, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju, i to:

  • na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne radno vreme i da se u svom poslovanju pridržava propisanog radnog vremena;
  • na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne oznaku kategorije odnosno posebnog standarda koji se u njemu pruža, utvrđenog rešenjem ministra odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Dakle, usklađivanje se odnosi samo na promenu u Agenciji za privredne registre, a ne i uklanjanje oznake vrste ugostiteljskog objekta sa samog objekta.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Najnovije mišljenje Ministarstva povodom obaveze ugostitelja na usklađivanje poslovnog imena

Dana 4.4.2016. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je Sektoru turističke inspekcije dalo Mišljenje o primeni člana 67. stava 4. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12, 84/15) koji je stupio na pravnu snagu 14.10.2015. godine. Ovim članom Zakona, propisano je da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Ipak, navedenim Mišljenjem, kod onih privrednih subjekata koji delatnost obavljaju u kategorisanom ugostiteljskom objektu, a prethodno je u potpunosti okončan postupak razvrstavanja u kategoriju i doneto rešenje o tome, u poslovnom imenu, firmi ili drugom nazivu, kao i oznaci mogu biti sadržane reči koje ukazuju na vrstu kategorisanog objekta u koju su važećim rešenjem ministra i razvrstani.

 

Privreda & usluge Privredne aktivnosti Edukacija Opština Čajetina