Javni poziv - bespovratna isporuka do 15.000 tona merkantilnog kukuruza kao pomoć poljoprivrednim proizvođačima

15 Novembar 2022

1

Vlada Republike Srbije raspisala je Javni poziv koji se odnosi na bespovratnu isporuku do 15.000 tona merkantilnog kukuruza kao pomoć poljoprivrednim proizvođačima - uzgajivačima mlečnih krava. 

Bespovratna isporuka se odnosi na primarnu proizvodnju mleka. U pitanju je pomoć za registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem mlečnih krava. Pod mlečnom kravom se podrazumeva svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca u trenutku objavljivanja javnog poziva.
Uzgajivač mlečnih krava koji može ostvariti pravo na pomoć na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji:

1.  je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu za tekuću godinu;
2.  je upisan u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj bazi ima od 1 do 50 mlečnih krava, u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana poljoprivrednog gazdinstva;
3. nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
4. je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu.
Postupak ostvarivanja ovog prava se pokreće podnošenjem Prijave. Ukoliko se objekat za držanje životinja nalazi na teritoriji koju svojim radom pokriva Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Užice Prijava se podnosi PSSS Užice. U ptanju su teritorije grada Užica i opština: Čajetina, Požega, Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje.

Uz obrazac Prijave dostavlja se i sledeća dokumentacija:
 1) izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o aktivnom statusu, članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju (stočni fond). Ovaj Izvod izdaje područna jedinica Uprave za trezor u kojoj je registrovano poljoprivredno gazdinstvo;
 2) spisak mlečnih krava na gazdinstvu upisanih u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja koji izdaje nadležna veterinarska služba.
Sva dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. Dokumenti ne mogu biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave.
Rok za podnošenje Prijave je od 11. novembra do 23. novembra 2022. godine.
Obrazac prijave sa celokupnom dokumentacijom dostavlja se PSSS Užice u zatvorenoj koverti sa naznakom imena I prezimena, adresa prebivališta podnosioca prijave, kontakt telefonom I napomenom: “ Prijava za ostvarivanje prava na pomoć uzgajivačima mlečnih krava”, preporučenom pošiljkom na adresu: PSSS Užice, DimitrijaTucovića 125A, Užice.
Kad se prijava završi, formiraće se rang lista. Na osnovu Jedinstvene rang liste, PSSS podnosiocu prijave izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na pomoć. Potvrda će sadržati odobrenu količinu merkantilnog kukuruza do najviše 240 kg po jednoj mlečnoj kravi. Potvrde se izdaju  po redosledu sa rang liste, a do utroška ukupne količine merkantilnog kukuruza (15.000t).

Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo uzgajivača, a troškove prevoza merkantilnog kukuruza snosi uzgajivač mlečnih krava.
Više informacija svi zainteresovani mogu dobiti na telefon 031/513-754, PSSS Užice.

Javni sektor Obaveštenja Opština Užice, Opština Čajetina, Zlatibor, Čajetina