Hotel Mons Zlatibor - sa ambijentom i za najzahtevnije goste

1 Oktobar 2018  /  Izvor: Zlatiborske vesti

„Re­zul­ta­ti ko­ji su u „Mon­su” po­stig­nu­ti otva­ra­ju mo­guć­no­sti za no­ve in­ve­sti­ci­je, pa ni­je ne­mo­gu­će da se u na­red­nom pe­ri­o­du po­slo­va­nje u tu­ri­stič­kom smi­slu pro­ši­ri još ne­kim objek­tom”, na­ja­vlju­je vla­snik ho­te­la Mi­lan Mla­de­no­vić.

Zla­ti­bor­ski ho­tel „Mons” („MONS ho­tel & apa­rt­ments“) još je­dan je dra­gulj sa­dr­žaj­ne i sa­vre­me­ne tu­ri­stič­ke po­nu­de ove pla­ni­ne. Na­la­zi se u sa­mom cen­tru Zla­ti­bo­ra, na 300 me­ta­ra od je­ze­ra, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni fud­bal­skih i te­ni­skih te­re­na. Izolo­van od bu­ke, go­sti­ma ga­ran­tu­je mi­ran od­mor.
 
Ho­tel „Mons“ je zva­nič­no po­čeo sa ra­dom po­čet­kom no­vem­bra 2015. go­di­ne. Osno­van je kao ogra­nak gra­đe­vin­skog pred­u­ze­ća „Iz­grad­nja R” iz Kra­gu­jev­ca i kao ta­kav pred­sta­vlja do­kaz du­go­go­di­šnjeg uspe­šnog po­slo­va­nja poro­dič­ne fir­me. Ro­di­te­lji i dva brata osno­va­li su tu po­ro­dič­nu kra­gu­je­vač­ku fir­mu ko­ja se is­klju­či­vo ba­vi iz­vo­đenjem gra­đe­vin­skih ra­do­va.
 
Vi­še od 15 go­di­na pre iz­grad­nje ho­te­la „Mons” bi­li su stal­ni po­se­ti­o­ci Zla­ti­bo­ra bu­du­ći da su ov­de vla­sni­ci jed­ne vi­ken­di­ce. U du­hu svog bi­zni­sa, ku­pi­li su plac na Zla­ti­bo­ru, na lo­ka­ci­ji sa­da­šnjeg hote­la, sa na­me­rom da gra­de apart­ma­ne za pro­da­ju.

Od izdavanja apartmana do gar­ni ho­te­la

- Ka­da je za­vr­še­no pro­jek­to­va­nje i po­če­la grad­nja, na­kon ana­li­za i sa­gle­da­va­nja moguć­no­sti, po­sta­vlja­ju­ći pi­ta­nja se­bi za­ što otu­đi­ti ne­što ta­ko do­bro i na do­br­oj lo­ka­ci­ji, do­šli smo na ide­ju da pro­me­ni­mo na­me­nu objek­ta. Od­lu­či­li smo da obje­kat za­dr­ži­mo za se­be, u kru­gu po­ro­di­ce, i ba­vi­mo se ren­ti­ra­njem apartmana - govori o tim počeci­ma za „Zla­ti­bor­ske ve­sti” Mi­lan Mla­de­no­vić, vla­snik i di­rek­tor ho­te­la „Mons”.

Ra­đa­le su se po­tom no­ve ide­je, uz že­lje da bu­du zdra­va kon­ku­ren­ci­ja, pa su na­pra­vi­li do­dat­ne sa­dr­ža­je. Na­pra­vljen je spa cen­tar, lo­bi bar, zo­na za za­ba­vu naj­mlađih go­sti­ju, fit­nes sa­la... Na­me­ra im je bi­la da se ne ba­ve re­sto­ra­ter­stvom, bu­du­ći da oni ži­ve i ra­de u Kra­gu­jev­cu. Ipak, na pred­log Ne­na­da Me­lo­vi­ća ko­ji sa­da oba­vlja funk­ci­ju uprav­ni­ka ho­te­la „Mons”, uve­li su uslu­gu no­će­nja sa do­ruč­kom, što ih je svr­sta­lo u ka­te­go­ri­ju gar­ni ho­te­la.

Ka­ko je vre­me od­mi­ca­lo, in­te­re­so­va­nje go­sti­ju po­sta­ja­lo je sve ve­će, uve­de­ni su i dru­gi obro­ci, sa­da obje­kat funk­ci­o­ni­še sa uslu­gom pu­nog pan­si­o­na. Vre­me­nom su osluški­va­ne po­tre­be, pa je zo­na na­me­nje­na ma­li­ša­ni­ma adap­ti­ra­na da po po­tre­bi mo­že bi­ti i sa­la za sa­stan­ke i ma­nje se­mi­na­re. Ka­pa­ci­tet sme­štaj­nih je­di­ni­ca u pot­pu­no­sti pra­ti ka­pa­ci­tet re­sto­ra­na i sa­le za sa­stan­ke.

Gar­ni ho­tel „Mons” već u no­vem­bru oče­ku­je ka­te­go­ri­za­ci­ja, ka­da će i zva­nič­no bi­ti ka­te­go­ri­san kao ho­tel. Je­di­no što u ovom tre­nut­ku ne­do­sta­je u po­nu­di je ba­zen.

Na bu­kin­gu već tri go­di­ne oce­na 9,6
 
Naj­broj­ni­ji go­sti su po­ro­di­ce sa ma­lom de­com, ko­je opre­de­lju­je ve­li­ka kva­dra­tu­ra apart­ma­na, što ujed­no ho­tel „Mons” i iz­dva­ja od dru­gih ho­te­la.

- Re­zul­ta­ti ko­ji su po­stig­nu­ti otva­ra­ju mo­guć­no­sti za no­ve in­ve­sti­ci­je, pa ni­je nemo­gu­će da se u na­red­nom pe­ri­o­du po­slo­va­nje u tu­ri­stič­kom smi­slu pro­ši­ri još ne­kim objek­tom - na­ja­vlju­je Mla­de­no­vić.

Zna­čaj­no je is­ta­ći da ho­tel „Mons” na bu­kin­gu već tri go­di­ne ima oce­nu 9,6 što je i naj­ve­ća oce­na ko­jom su oce­nje­ni objek­ti za sme­štaj te vr­ste na Zla­ti­bo­ru. Vi­sok ni­vo uslu­ge, ko­ji je kon­stan­tan, upra­vo su go­sti oce­ni­li, a po­pu­la­ran je i trend po­vrat­ka go­sti­ju, što u ho­te­li­jer­stvu da­je si­gur­nu po­tvr­du do­bre uslu­ge.

Ina­če, obje­kat ras­po­la­že 21 sme­štaj­nom je­di­ni­com ukup­nog ka­pa­ci­te­ta od 50 le­ža­je­va, s tim što se upo­tre­bom po­moć­nih le­ža­ja mo­že pro­ši­ri­ti i do 80. Sva­ka od sme­štaj­nih je­di­ni­ca je apart­man­skog ti­pa, opre­mlje­ ne su po vi­so­kim stan­dar­di­ma. Pri nji­ho­vom ure­đi­va­nju cilj je bio da se funk­ci­o­nal­no­šću i este­ti­kom stvo­ri am­bi­jent ko­ji će za­do­vo­lji­ti po­tre­be čak i naj­zah­tev­ni­jih go­sti­ju.

U vre­me van­se­zo­ne ak­ce­nat u „Mon­su” sta­vlja­ju na gru­pe, tim bil­din­ge i dru­ge vi­do­ve po­slov­nih oku­plja­nja, jer je Zla­ti­bor po­stao pre­po­zna­tljiv kao kon­gre­sni cen­tar koji iz go­di­ne u go­di­nu pri­vla­či sve vi­še ova­kvih de­ša­va­nja. Za­to obje­kat po­se­du­je i mo­der­nu kon­gre­snu sa­lu opre­mlje­nu naj­sa­vre­me­ni­jom teh­no­lo­gi­jom.

Va­žnost se u „Mon­su” po­seb­no pri­da­je po­nu­di i iz­bo­ru je­la, za ra­zno­vr­sne uku­se i zah­te­ve.

- Ga­stro­no­mi­ja nam pred­sta­vlja je­dan od bit­ni­jih seg­me­na­ta u sklo­pu na­ših ugostiteljskih uslu­ga. Kon­cept ku­hi­nje smo ba­zi­ra­li kao spoj tra­di­ci­o­nal­nih i lo­kal­nih spe­ci­ja­li­te­ta i ve­li­ko nam je za­do­volj­stvo ka­da do­bi­je­mo po­hva­le od na­ših stranih i do­ma­ćih go­sti­ju - na­gla­ša­va uprav­nik Ne­nad Me­lo­vić.

Kultura & tradicija Promocija Opština Čajetina, Zlatibor
Pogledaj smeštaj: Hotel Mons Zlatibor