Cirkularna ekonomija - razvoj preduzetništva i osnaživanje mladih Čajetina, Sombor, Beograd

12 Januar 2021  /  Izvor: Zlatiborski krug

1

Od decembra 2017. do kraja 2020. Godine, u Srbiji je uspešno realizovan treći ciklus projekta “ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU” (ref. no. 2017/394-372) – ENV.net3, koji je uspešno vodila organizacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine. Jedna je od najvažnijih tema ovog ciklusa Env.net projekta je svakako Cirkularna ekonomija.

Uvođenjem cirkularne ekonomije u različite segmente i prema različitim zainteresovanim stranama, doprinelo se boljem razumevanju pojma i koncepta i daljoj promociji prelaska sa linearne na tzv. “kružnu ekonomiju” u različitim lokalnim zajednicama. U tome su u Srbiji posebnu ulogu odigrale Eko-škole i organizacije civilnog društva, kroz šemu sub-grantova u okviru env.net projekta. Četiri organizacije: Zlatiborski krug iz Čajetine, Planeta iz Sombora, Eko-musketari iz Beograda i Centar ekspertize za prirodne i ekonomske resurse iz Beograda, u saradnji sa Eko-školama u svojim lokalnim zajednicama, razvijali su odnose sa donosiocima odluka i predstavljali dosadašnje rezultate rada u promociji koncepta cirkularne ekonomije i svoje napore u borbi protiv klimatskih promena. Rad sa Eko-školama doprineo je razumevanju i prihvatanju koncepta cirkularne ekonomije u različitim lokalnim zajednicama, što je u nekoliko slučajeva rezultiralo pokretanjem preduzetničkih inicijativa mladih i osoba sa smetnjama u razvoju.

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine, sa višegodišnjim iskustvom u realizaciji edukativnih programa za mlade i pružalac usluge socijalne zaštite Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ je zajedno za Eko-školom OŠ „Dimitrije Tucović“ realizovalo 2019. godine projekat „Model cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine u Čajetini“ koji predstavlja podršku organizacijama civilnog društva kroz sub-grantove Env.net 3 projekta.

Edukativni deo projekta je obuhvatio seriju predavanja za roditelje učenika osnovnih škola u Čajetini, Mačkatu i na Zlatiboru i dece – korisnika predškolske ustanove “Radost” iz Čajetine, kao i za zaposlene u ovim ustanovama, na kojima su predstavljeni principi cirkularne ekonomije u zaštiti životne sredine, koncept izrade i upotrebe igračaka od prirodnih materijala, kružne i produžene upotrebe didaktičkih sredstava, knjiga i igračaka i negativni primeri komercijalizacije detinjstva. Takođe kroz ovaj program učenici Eko-škole prikupljali su tekstil i materijale koji mogu da se recikliraju, a zajedno sa korisnicima „Zračka“ pravili su ukrasne predmete koje su na školskom vašaru prodavali. Ostvareni prihod je korišćen za unaprađenje rada Dnevnog boravka „Zračak“, koji se nalazi u prostorijama osnovne škole, što doprinosi razvijanju socijalne inkluzije u Čajetini.

Realizovanim projektom učenički rad i razvoj preduzetništva podignut je na viši nivo, jer su, pored edukativnih aktivnosti, nabavljene i dve šivaće mašine, koje su smeštene u Asistivni centar gde se održavaju kreativne radionice, na kojima se od materijala koji bi inače završili na otpadu, šiju i prave različite upotrebne stvari i ukrasi. Kao jedan od važnijih rezultata projekta „Model cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine u Čajetini“ u okviru pomenutog ENV.net sub-granta, ističe se formiranje Saveta za održivi razvoj i edukaciju, pri osnovnoj školi „Dimitrije Tucović“ u Čajetini, koji će imati savetodavnu funkciju, a čine ga predstavnici svih obrazovnih institucija sa teritorije opštine Čajetina, medija i javnih preduzeća.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vuk Karadžić“ iz Sombora je ustanova koja obrazuje, vaspitava i rehabilituje decu/učenike i odrasla lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Svoj rad permanentno unapređuje kroz različite metode, oblike rada, inovacije u nastavnom procesu i vannastavnim aktivnostima. Važan segment rada ustanove je i Učenička zadruga “Pčelica”, učenička organizacija koja pri školi radi jos od 2009. godine. Od 2018. godine kroz Projekat “Košnica - cirkularna ekonomija kao model preduzetništva mladih” u saradnji sa Centrom za razvoj obrazovanja “ Planeta” iz Sombora, koji je finansiran kao subgrant projekta ENV.net3, rad zadrugara počinje sve više da se razvija. Tako ustanova i Učenička zadruga proširuju svoj rad izrađujući upotrebne predmete od odbačenih materijala i prodaju ih na izložbama, prezentacijama, manifestacijama, ali se ovi proizvodi plasiraju i privrednicima u lokalnoj sredini.
Tokom prodaje izrađenih predmeta na raznim manifestacijama, učenici imaju priliku da za produkte svog rada, koje su izradili uz pomoć nastavnika, ostvare izvesne prihode. Ovo postaje novina u radu sa učenicima sa smetnjama u razvoju, jer po prvi put kod njih počinje da se razvija preduzetnički duh, imaju priliku da se direktno susretnu sa novcem, da ga koriste i nauče kako da postupaju sa njim. Tokom trajanja projekta “Košnica”, 2018–2019. godine, realizovane su pokazne radionice preduzetništva u svim osnovnim i srednjim školama na nivou grada Sombora, kao i u osnovnim školama u Karavukovu i Sivcu. Centar “Planeta” je opremio prostorije za svoje aktivnosti, od kojih je jedna opredeljena za prostor “Košnice” kao mesto susreta mladih koji će kroz druženje i rad imati priliku da nastave svoje proizvodne delatnosti i nakon školovanja. “Košnica“ u budućnosti predstavlja viziju socijalnog preduzetništva u kome bi osobe sa smetnjama i invaliditetom mogle da rade poslove koji su za njih prilagođeni i na taj način ostvaruju sopstvene prihode.

Tokom tri godine, poznati partneri iz prethodna dva ciklusa env.net projekta koji su uspešno realizovani od 2012. do 2016. godine, koristili su resurse, znanje i iskustvo u izgradnji jake mreže kao jedinstvene snage u zagovaranju i unapređivanju politika kroz davanje prava i mogućnosti građanstvu da se njihov glas čuje, kako bi se skrenula pažnja medija i donosilaca odluka na ključna pitanja vezano za životnu sredinu. U trogodišnjem periodu ispunjen je cilj ENV.net 3 projekta vezano za doprinos unapređivanju politika zaštite životne sredine u skladu sa standardima EU, u smislu jačanja interakcija među pojedinim akterima u zaštiti životne sredine, kao što su organizacije civilnog društva, mediji, lokalne zajednice, donosioci odluka i politika. Postignuti rezultati i višegodišnje regionalno partnerstvo doveli su do jačanja profila ENV.net kao vodeće mreže koja povezuje različite učesnike u zaštiti životne sredine na Zapadnom Balkanu i Turskoj, u odnosu na EU. Pored Ambasadora održivog razvoja i životne sredine partenri na projektu su 6 organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i 2 organizacije iz EU: 4X4X4 Balkan Bridges, Advocacy Training and Resource Center, Green Home, Lir Evolution, TEMA - the Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and Protection of Natural Habitats, European Environmental Bureau (EEB) i Foundation Punto Sud.

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine
office@ambassadors-env.com
secretariat@feeserbia.com